Gebed voor het Heilig Jaar van Barmhartigheid

wo 09 mrt 2016 Kerk / Wereldwijd /
Gebed voor het Heilig Jaar van Barmhartigheid

In een vereenvoudigde vertaling door Jos Moons sj

In een vereenvoudigde vertaling door Jos Moons sj

 

 

 

Gebed voor het Heilig Jaar van Barmhartigheid

Vereenvoudigde vertaling

 

 

 

Heer Jezus Christus,

U heeft ons geleerd barmhartig te zijn zoals de hemelse Vader, en U heeft ons gezegd dat wie U ziet de Vader ziet. Toon ons uw gelaat, dat zal ons redden!

Door uw liefdevolle blik bevrijdde U Zacheüs en Matteüs ervan slaaf te zijn van geld. Door uw liefdevolle blik bevrijdde U de overspelige vrouw en Magdalena ervan om het geluk enkel en alleen te zoeken in de dingen van deze wereld. Nadat Petrus U verloochend had bracht uw liefdevolle blik hem tot tranen. En de berouwvolle dief verzekerde U door uw liefdevolle blik dat hij naar het hemels paradijs zou gaan.

Laat ons de woorden die U sprak tot de Samaritaanse vrouw horen alsof ze gericht zijn tot ieder van ons: «Als je de gave van God zou kennen…!»

U bent het zichtbare gelaat van de onzichtbare Vader, van de God die zijn almacht vooral toont door vergeving en barmhartigheid. Daarom vragen we, geef dat de Kerk uw zichtbaar gelaat in de wereld is; geeft dat de Kerk het gelaat toont van de opgestane en verheerlijkte Heer.

U heeft gewild dat allen die U dienen zelf zwakheid ervaren, om daardoor mild mee te kunnen voelen met wie dolen in onwetendheid en met wie verkeerde wegen gaan. Geef dat in de ontmoeting met uw dienaren eenieder inderdaad ervaart dat hij of zij door God aanvaard wordt, bemind, en vergeven.

Zend uw Geest en heilig ieder van ons met zijn zalving zodat het Jaar van Barmhartigheid een Genadejaar van de Heer zal zijn. Geef dat uw Kerk met hernieuwde bezieling het goede nieuws brengt aan de armen, vrijheid verkondigt aan gevangenen en onderdrukten, en blinden zien laat.

Dat alles vragen wij U op voorspraak van Maria, Moeder van Barmhartigheid – U die leeft en heerst met de Vader en de heilige Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 


Verantwoording

Omdat het officiële gebed soms moeizaam leest is men wellicht gediend met deze vrije vertaling. Het officiële gebed is te vinden op http://heiligjaarvandebarmhartigheid.eu. Voor deze vertaling is daarnaast gebruik gemaakt van de Duitse en Engelse vertaling op de website van het Vaticaan. Er is bovendien overleg geweest met de Nederlandse Commissie voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Jos Moons SJ, februari 2016

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel