Het wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus in een nieuw jasje

vr 07 jun 2019 Jezuïeten / Kerk / Spiritualiteit / Wereldwijd /
Het wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus heruitgevonden

Frederic Fornos sj, directeur van het het wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus, over hoe je kunt deelnemen aan dit netwerk. “Groeien in beschikbaarheid voor de zending van Jezus’ mededogen voor de wereld."

Frederic Fornos sj, directeur van het het wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus, over hoe je kunt deelnemen aan dit netwerk. “Groeien in beschikbaarheid voor de zending van Jezus’ mededogen voor de wereld.”

Bijna tien jaar geleden begonnen we met de ‘herschepping’ van het Apostolaat van het Gebed. Dergelijke lange geestelijke processen hangen niet af van onze eigen kracht of vaardigheden, maar eerder van onze beschikbaarheid voor de Geest van de Heer, want Hij is het die leiding geeft. Deze herschepping was noodzakelijk, wilde deze geestelijke schat van de Kerk doorgegeven kunnen worden aan meer mensen, vooral aan de nieuwe generaties. Maar het was ook noodzakelijk om meer trouw te zijn aan de zending die de Heilige Stoel ons heeft toevertrouwd op het einde van de 19e eeuw.

Die ons hart brengt tot een diepe eenheid met het Hart van Jezus

Die zending is: te leven en te bidden vanuit de uitdagingen van de mensheid en vanuit de zending van de Kerk zoals die tot uitdrukking komt in de gebedsintenties van de Paus. Dat is alleen mogelijk vanuit een diepe eenheid met het Hart van Jezus. Daarom presenteren we aan diegenen die verlangen deel te nemen aan dit netwerk een geestelijke reisroute, de “Weg van het Hart”; die ons hart brengt tot een diepe eenheid met het Hart van Jezus, in een zending van mededogen met de wereld.

Hoe kun je hier lid van worden?

Twee mogelijkheden tot deelname worden geboden: een ‘open’ vorm ofwel die van ‘lidmaatschap en verbintenis’. Die laatste vorm kan bestaan op persoonlijk niveau als op dat van de gemeenschap. Deze vormen zijn een herinterpretatie van de drie trappen van participatie van de Statuten uit 1869, in het verleden gebruikelijk in heel wat landen.

De open participatie, toegankelijk voor iedereen die gedoopt is, bestaat hierin: bidden met de gebedsintenties van de Paus, bijzonder op de Eerste Vrijdag van elke maand, de “maandelijkse gebedsdag voor zijn intenties”.

De gebedsintentie van juli 2019 

De weg van lidmaatschap en verbintenis is een actievere verbintenis hetzij op persoonlijk, hetzij op gemeenschapsniveau. Het persoonlijk niveau houdt in: drie gebedsmomenten tot de Heer als onderdeel van het dagelijkse leven.

Deze gebeden zijn te vinden in ons gebedsplatform Click to Pray:
“Met Jezus in de morgen” biedt een gebed van toewijding;
“Met Jezus door de dag heen” een gebed dat ons in staat stelt ons hart opnieuw af te stemmen, en ons te oriënteren op wat van de dag nog rest;
“Met Jezus in de avond” een terugblik op onze beschikbaarheid tot de zending die de Heer ons gegeven heeft.
Zoals de Statuten het formuleren: “Dit gebed en deze apostolische beschikbaarheid is altijd verbonden met Maria, de Koningin van de Apostelen”(2.1.)

Apostelen van gebed

Voor hen die zich geroepen voelen hechter verenigd met het Hart van Jezus te leven, en daarom verlangen hun persoonlijke toewijding, verbintenis en dienst op deze manier vorm te geven, staat de mogelijkheid open van een toewijding of ”verbond met Jezus Christus”. Dat maakt hen tot “apostelen van het gebed”, en veronderstelt de bereidwilligheid, beschikbaar te zijn voor diensten in hun gemeenschappen, parochies, scholen, enz. als leden van het Pauselijk Wereldwijde Gebedsnetwerk (inclusief de Eucharistische Jeugdbeweging).

Pater Henri Ramière nodigde uit te bidden voor de intenties van het Hart van Jezus.

Op het niveau van gemeenschapsvorming kan een parochie of een christelijke gemeenschap verlangen, haar toewijding zichtbaar te maken in de vorm van een kerkelijke dienst, vandaag de dag een Pauselijk Werk, door namelijk de Eerste Vrijdagen van elke maand toe te wijden aan dit doel.

Het zichtbare gedeelte van een ijsberg

Onze meest talrijke en wezenlijk gemeenschappelijke verbintenissen zijn er in de verschillende groepen van het Apostolaat van het Gebed, ontstaan in onze spirituele traditie, en aanwezig in de parochies. Deze groepen vormen het Pauselijke Wereldwijde Gebedsnetwerk, aan te treffen in heel wat landen: zij zijn het zichtbare gedeelte van een ijsberg die we samen vormen. Zonder deze groepen, die getrouw gehoor geven aan de roep van de spirituele schat, door de Heer aan ons toevertrouwd, waren we nooit in staat geweest te beginnen aan de herschepping van deze kerkelijke dienst. In vele landen hebben zij een diocesane structuur, en in sommige gevallen hebben zij hun eigen interne instructies en regels. Ze worden uitgenodigd, zich in hun eigen tempo te integreren binnen het proces van “herschepping” om hun spirituele basis te verdiepen, en opnieuw de dynamiek te ervaren van het Hart van Jezus uit de begintijd.

Het huidige proces van herschepping vindt zijn bron in de hervorming van de hand van Pater Henri Ramière in 1861. Deze priester-jezuïet kreeg als taak een nieuw élan te geven aan het Apostolaat van het Gebed. Aan de leden van het gebedsnetwerk toonde hij dat een onderdeel van de voorgestelde weg bestond in de devotie tot het Hart van Jezus. Met de publicatie van de eerste uitgave van de ‘Bode van het Heilig Hart van Jezus’ nodigde hij hen uit te bidden voor de intenties van het Hart van Jezus. Na 1879 werden deze intenties elke maand geformuleerd door de Paus en toevertrouwd aan het Apostolaat van het Gebed. Door deze uitnodiging, zo meende Ramière, is dit gebed apostolisch en open naar de wereld toe, terwijl het tegelijk ons verenigt met het Hart van Jezus, als een gebed van verbintenis ten dienste van zijn zending.

Houding van innerlijke beschikbaarheid

Een gebed dat apostolisch of missionair is, is een gebed dat ons voorbereidt op de zending van Christus in ons dagelijks leven. Het toewijdingsgebed maakt ons bereidwillig voor zijn zending. Deze houding van innerlijke beschikbaarheid voor de zending maakt ons hart open en ontvankelijk voor het onderricht van de Geest van de Heer. Dat is de reden, dat het document van de herschepping van het Apostolaat van het Gebed de naam draagt: “Een weg met Jezus in apostolische bereidwilligheid”. Wat Pater Ramière noemde “gebed en vuur” (in de betekenis van zorg, ijver, bereidwilligheid) voor het Koningschap van Christus, dat noemen we heden ten dage “gebed en actie”. Want het echte gebed bereidt ons voor op actie, opent ons voor de ander en voor de wereld.

Het Apostolaat van het Gebed is “een netwerk van harten, verenigd in het Hart van Jezus”.

In het Apostolaat van het Gebed bracht Ramière drie kenmerken bij elkaar: “[a] gebed, als het universele middel tot actie; [b] associatie of sociaal verband, als een noodzakelijke voorwaarde waardoor het gebed effectief wordt; en [c] de eenheid met het Hart van Jezus, als de levensbron voor zo’n associatie”.

Verenigd in het Hart van Jezus

Wat toen “associatie” heette, noemen we nu “netwerk”, een woord dat de oorspronkelijke bedoeling beter weergeeft. Dit legde Ramière helder uit door te zeggen dat het “hier niet gaat om een associatie zoals andere sociale verbanden, niet een nieuw werk naast wat al bestaat, maar eerder een nieuwe verbinding dat alle kerkelijke verbanden verenigt in een en dezelfde focus” voor de zending van de Kerk. Het Apostolaat van het Gebed is “een netwerk van harten, verenigd in het Hart van Jezus”.

Dit netwerk van harten is het Wereldwijde Pauselijke Gebedsnetwerk. Heilige Vader beveelt zijn gebedsintenties aan, waarin de uitdagingen van de mensheid en de zending van de Kerk tot uitdrukking komen. Uitdagingen, die de vrucht zijn van zijn blik en universele onderscheiding en die de intenties zijn van het Hart van Jezus. Deelnemen aan dit gebedsnetwerk bewerkt in ons dat we groeien in beschikbaarheid voor de zending v van Jezus’ mededogen voor de wereld, doordat we deel krijgen aan de dynamiek van het Hart van Jezus.

Weg van het hart

Dit proces van herschepping van de groepen van het Apostolaat van het Gebed vraagt tijd, uit respect voor het tempo van de betrokkenen. Mensen die het Pauselijk Wereldwijde Gebedsnetwerk ontdekt hebben, kunnen gemeenschappen vormen die al helemaal de ‘herbronning’ weerspiegelen. De Weg van het hart is het spirituele reisplan dat gestalte geeft aan deze herbronning.

Er bestaat geen zending, gehoorzaam aan de Geest van de Heer, zonder gebed

Het is niet zo dat deze gemeenschappen alleen maar bidden en groeien naar een innerlijke houding van beschikbaarheid om samen te werken met de Zending van de Kerk, ze mobiliseren zichzelf ook concreet door uit te zien naar wegen om zichzelf ten dienste te stellen van de uitdagingen van de mensheid en van de behoeften van de Kerk.

Dit hele proces van herschepping kan leiden tot misverstanden, spanningen en angsten. Belangrijk is daarom ons vertrouwen te stellen in de Heer, want Hij is het die ons leidt. Het Pauselijk Wereldwijde Gebedsnetwerk (Apostolaat van het Gebed) is essentieel voor de zending van de Kerk, want er bestaat geen zending, gehoorzaam aan de Geest van de Heer, zonder gebed.
Vandaag, evengoed als gisteren geeft de Heer ons zijn vuur, van Zijn Hart.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel