Uitwisselingsgroepen: Beter, dieper, méér

ma 11 sep 2023
Uitwisselingsgroepjes: Beter, dieper, méér

Vanaf oktober: vier avonden begeleid door jezuïeten en ignatiaanse begeleiders in Gent, Antwerpen, Leuven, Mechelen, Den Haag, Houten & Amsterdam. Of die je liever online mee? Voor iedereen van 18 tot thirtysomething jaar. Over stilte, ecologie, keuzes maken en social justice.

Vanaf oktober: vier avonden begeleid door jezuïeten en ignatiaanse begeleiders in Gent, Antwerpen, Leuven, Mechelen, Den Haag, Houten & Amsterdam. Of die je liever online mee? Voor iedereen van 18 tot thirtysomething jaar. Over stilte, ecologie, keuzes maken en social justice.

[There will be an English-speaking group in Leuven and a French-speaking group in The Hague. Scroll down for the English text]

Waarover gaan deze avonden?

1 Stilte & innerlijk leven in een dynamische wereld

Om je eigen weg te vinden, probeer je dieper in contact te komen met je innerlijke zelf. Wie ben ik? Wat drijft me? Wat verlang ik ten diepste? Heeft God daar een plaats in? We exploreren verschillende manieren om tot rust en stilte te komen: observatie van lichamelijke sensaties en ademhaling, gebruik van de zintuigen, gebed…

We delen onze ervaringen hierover met elkaar.

2 Thema 2: Onze aarde: mij een zorg?

Hoe blijf ik hoopvol in het leven staan terwijl een klimaatcrisis op ons afstevent? Wat is de kleine stap die ik kan zetten?

Ook hier speelt het ‘méér’ een belangrijke rol. Er zit ‘meer’ in ons dan het vernietigen van de wereld: geestkracht, veerkracht, verbondenheid, samenwerking met anderen voor het oplossen van complexe problemen. We onderzoeken hoe we daarop kunnen vertrouwen en rust vinden.

3 Thema 3: Een goede keuze maken, hoe begin ik eraan!

Een goede keuze maken, hoe begin ik eraan? Kan ik vertrouwen op mijn gevoelens of is het meer een kwestie van verstand? Hoe kan ik uit mijn ervaringen leren wat belangrijk is?

We gaan dieper in op een eeuwenoude ignatiaanse traditie van aandachtig en luisterend in het leven staan.

4 Thema 4: Social Justice – Wie staat naast mij?

De rijker worden rijker, de armen armer. Maar help, ik kan niet alle problemen van de wereld oplossen… Toch wil ik ook mijn steentje bijdragen voor een meer rechtvaardige wereld.

Hoe kan ik door een verandering van perspectief mijn hart veranderen? Wie staat er naast mij, wie is mijn naaste? Op welke manier raakt de ontmoeting met die persoon mij?

Wat

We komen vier avonden samen rond een thema. Vooraf krijg je materiaal om alvast door te nemen, aangevuld met reflectievragen. Tijdens de avond zelf is er eerst een input over het thema (door de begeleider of een externe persoon). Daarna werken we in de vorm van het luistergesprek in kleine uitwisselingsgroepjes. In een eerste ronde stelt iedereen zich kort voor. In een tweede ronde deel je over wat je raakte in de oefening/lectuur/input. In een derde ronde geef je terug wat je raakte tijdens de tweede ronde. We drinken daarna samen nog een glaasje.

Voor wie?

Voor iedereen vanaf 18 jaar tot thirtysomething. Er zijn geen kosten aan verbonden,

Waar zijn deze groepen?

We starten met zes groepen. In Gent, Antwerpen, Leuven (Nederlandstalige en -Engelstalige groep), Mechelen, Den Haag (Franstalig), Houten en Amsterdam. Ergens in oktober (in overleg met iedereen die deelneemt). Op een doordeweekse avond.

In Mechelen liggen de data al vast: 25 oktober, 8 & 22 november en 6 december. In de Bruul 56 (bus 1), bij de Mechelse jezuïeten, vanaf 19.30u.

Bij voldoende interesse start er ook een digitaal uitwisselingsgroepje.

Interesse/aanmelden/meer weten…

Wil je aansluiten bij een groep in Gent of Leuven (Engelstalige en Nederlandstalige groep) Mechelen, schrijf je dan voor 15 oktober in via dit formulier. Voor aanvullende vragen kun je mailen naar: info@gclvlaanderen.be

Meedoen in Antwerpen: de bijeenkomsten vinden plaats in Zomaar een Dak, Prinsstraat 32 te Antwerpen. Begeleider Myriam Van Den Eynde. Aanmelden kan via: gert.vanlangendonck@uantwerpen.be of bel naar: 0499 28 17 21.

Wil je meedoen in Amsterdam? Stuur dan een bericht naar Rob Polet: polet.elc@jezuieten.org

Woon je in Den Haag en wil je deelnemen aan de Franstalige uitwisselingsgroep, stuur dan een e-mail naar Alain Benoit en Daniela Ochoa Peralta: alain.benoit.boutaeva@gmail.com of danielao.peralta@gmail.com

Wil je deelnemen aan de groep in Houten, mail dat naar Martin Op ’t Land: martin.optland@gmail.com

Liever digitaal? Stuur een e-mail naar Rick Timmermans: timmermans.elc@jezuieten.org

Exchange groups: Better, deeper, more.

From October: four evenings guided by Jesuit and Ignatian facilitators in Ghent, Antwerpen, Leuven (Dutch and English), The Hague (French), Houten & Amsterdam. For anyone aged 18 to thirtysomething. About silence, ecology, making choices and social justice.

What are these evenings about?

Theme 1: Silence & inner life in a dynamic world

To find your own way, try to get deeper in touch with your inner self. Who am I? What drives me? What do I desire deeply? Does God have a place in that? We explore different ways to come to rest and silence: observation of bodily sensations and breathing, use of the senses, prayer….

We share our experiences with each other.

Theme 2: Our earth: a concern for me?

How do I remain hopeful in life while a climate crisis is upon us? What is the small step I can take?

Here too, the ‘more’ plays an important role. There is ‘more’ in us than destroying the world: spirit, resilience, connection, cooperation with others to solve complex problems. We explore how we can rely on this and find peace.

Theme 3: Making a good choice, how do I start!

Making a good choice, how do I start? Can I trust my feelings or is it more a matter of reason? How can I learn from my experiences what is important?

We delve into an age-old ignatian tradition of being attentive and listening in life.

Theme 4: Social Justice – Who stands beside me?

The rich get richer, the poor get poorer. But help, I cannot solve all the world’s problems… Yet I also want to do my bit for a more just world.

How can a change of perspective change my heart? Who is next to me, who is my neighbour? In what way does meeting that person touch me?

What?

We meet four evenings around a theme. Beforehand, you receive material to work through, supplemented with reflection questions. During the evening itself, there is first an input on the theme (by the facilitator or an external person). Then we work in small exchange groups in the form of the listening conversation. In a first round, everyone briefly introduces themselves. In a second round, you share about what touched you in the exercise/lecture/input. In a third round, you give back what touched you during the second round. Afterwards, we have a drink together.

For whom?

For everyone from 18 years to thirtysomething. There is no charge,

Where are these groups?

We will start with a small number of groups. In Ghent, Antwerpen, Leuven (Dutch and English), The Hague (this group is French-speaking), Houten and Amsterdam. Sometime in October (in consultation with everyone participating). Discussions will take place on a weekday evening.

Interested/subscribing/know more….

Vind je eigen weg – retraite

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel