Over de kunst van het delegeren

Hoe hoger je verantwoordelijkheid, hoe minder je je moet inlaten met details. Jacques Miron die door Ignatius benoemd werd om Simon Rodriguez te vervangen en de Portugese Jezuïetenprovincie terug in handen te nemen ging, tegenover zijn voorganger, zowat het ander extreem uit. Hij wilde alles zelf regelen en op elk gebied bepalingen uitvaardigen, tot in de minste details. Hij schreef bijvoorbeeld voor hoe men in elke communauteit de klok moest luiden. Ignatius wijst hem erop dat de band die de gehoorzaamheid schept niet zozeer tot stand wordt gebracht door het opleggen van wetten of normen als door het delegeren van taken.

Lees verder

Hoe hoger je verantwoordelijkheid, hoe minder je je moet inlaten met details.

Jacques Miron die door Ignatius benoemd werd om Simon Rodriguez te vervangen en de Portugese Jezuïetenprovincie terug in handen te nemen ging, tegenover zijn voorganger, zowat het ander extreem uit. Hij wilde alles zelf regelen en op elk gebied bepalingen uitvaardigen, tot in de minste details. Hij schreef bijvoorbeeld voor hoe men in elke communauteit de klok moest luiden. Ignatius wijst hem erop dat de band die de gehoorzaamheid schept niet zozeer tot stand wordt gebracht door het opleggen van wetten of normen als door het delegeren van taken.

Het is de taak, noch van de Provinciale noch van de Generale Overste, zich met alles te bemoeien, tot in het kleinste detail. Het kan zijn dat zij uitzonderlijk geschikt zijn om bepaalde zaken in handen te nemen, en toch is het beter dat zij die aan anderen toevertrouwen. Dezen zullen achteraf verantwoording afleggen aan de Provinciaal van hoe zij het gedaan hebben, en deze laatste zal, na hen aanhoord te hebben, uitmaken wat hij daarover te zeggen heeft.

Als het inderdaad om iets gaat dat gemakkelijk aan anderen kan toevertrouwd worden, zowel om er werk van te maken als om er beslissingen over te nemen, dan gebeurt dat ook best, zeker in het geval van materiële zaken, maar ook van geestelijke. Wat mij betreft, dat is de handelwijze die ik volg, en ik ervaar dat dit me niet enkel helpt en het me gemakkelijker maakt, maar ik voel me daar ook rustiger bij en met een gerustgesteld hart.

Zodus, zoals uw taak het vraagt, bewaar de liefde en wees bezorgd om het algemeen welzijn binnen uw Provincie. En wat dan verordeningen betreft die u omtrent dit of dat meent te moeten geven, luister naar hen die u, naar uw mening, daar het beste raad zullen in geven.

Wat het uitvoeren van bepaalde zaken betreft, moei u daar niet te zeer mee en neem dat niet op u. Wees als de hoofdmotor die de secundaire motoren in beweging brengt. Op die manier zult u meer realiseren, en de zaken zelf zullen beter gedaan zijn en meer in harmonie met uw eigen taak dan anders. Als zij die voor concrete zaken moeten zorgen ergens in gebreke blijven, zal het minder nadelig uitvallen dan als u dat overkomt. Het is beter dat u een onderdaan om zijn tekortkomingen terechtwijst dan omgekeerd. Zij moeten u niet verbeteren in wat u verkeerd doet, wat normaal zal gebeuren als u, meer dan het past, alles tot in detail wilt regelen.

Moge Jezus Christus, onze Heer en God, ons de genade verlenen in alles zijn heilige wil te kennen en die zo goed mogelijk te volbrengen.

Ignatius