Ralph Ashley sj

+ 1606

Ralph Ashley sj

+ 1606

+ 1606

 

De Kerk gedenkt de zalige broeder Ralph Ashley sj op 1 december (feest van de Engelse martelaren).

Over de jonge jaren van Ralph Ashley is helemaal niets bekend: noch zijn geboortejaar, noch de plaats van herkomst In het jaar 1590 verhuist hij van Reims naar Valladolid. In Reims was hij kok geweest op het Engelse jezuïetencollege. Nu er in Valladolid ook zo’n Engels college wordt gesticht, biedt hij daar zijn diensten aan. Na enige tijd besluit hij om zelf jezuïet te worden.

In de jaren dertig van de 16e eeuw had de koning van Engeland, Hendrik VIII, zich afgescheiden van de Rooms-Katholieke Kerk, omdat de paus niet wenste in te stemmen met diens onwettige huwelijk. Dat was het begin van de anglicaanse kerk, waar niet de paus, maar de koning aan het hoofd staat. Tegelijk brak er een geweldige vervolging uit onder de gelovigen die de paus en de katholieke Kerk trouw wilden blijven. Er vielen vele martelaren, onder wie Thomas More. Vele katholieken doken onder of vluchtten naar het vasteland van Europa. Sommigen van hen bereidden zich daar voor om als geestelijke terug te gaan teneinde de geloofsgenoten te ondersteunen. Vandaar dat er bv in Reims en Valladolid Engelse jezuïetencolleges werden opgericht.

Terug naar Engeland

Ralph Ashley is broeder; hij staat de priesters van de jezuïetenorde terzijde in alle mogelijke praktische zaken, in zijn geval met name als kok. Maar daar het met zijn gezondheid niet goed gaat, raadt men hem aan naar zijn geboorteland Engeland terug te keren. Hij stemt ermee in, ondanks het gevaar , en voegt zich bij de jezuïeten die in het graafschap Worcestershire wonen en daar heimelijk zielzorg verrichten onder de gelovigen van de Rooms Katholieke Kerk. We schrijven het jaar 1598. Acht jaar kan hij zo ongestoord zijn werk verrichten.

Dan worden de jezuïeten in Engeland ervan beschuldigd een staatsgreep voor te bereiden. De overheid verspreidt het gerucht dat ze een grote voorraad buskruit heeft ontdekt: daar zitten – zoals iedereen wel zal begrijpen – natuurlijk de Jezuïeten achter. Over heel het Britse Koninkrijk krijgt de politie de opdracht Jezuïeten op te sporen en te arresteren.

Vervolging

Broeder Ashley en zijn huisgenoten – zes man: vier priesters en twee broeders – duiken onder in schuilkelders die met het oog op een dergelijke situatie waren aangelegd. Als de politie het huis komt doorzoeken, vindt ze dan ook niemand. Echter, door gebrek aan water zijn de jezuïeten na zo’n vier dagen genoodzaakt hun schuilplaats te verlaten. Ze worden onmiddellijk gearresteerd en broeder Ashley wordt tezamen met pater Oldcorne, één van zijn priester-huisgenoten, gevangen gezet in de beruchte Tower van Londen: 3 februari 1606.

Na een aantal folteringen te hebben ondergaan, worden ze overgebracht naar hun eigen graafschap om daar terecht te staan. De priester wordt schuldig geacht, eenvoudig vanwege het feit dat hij het werk van een priester heeft gedaan: hij verdient dus de doodstraf wegens landverraad. Broeder Ashley krijgt hetzelfde te horen: hij heeft immers de priester geholpen!

Tezamen met twee misdadigers worden de beide geestelijken naar de plek van de terechtstelling gebracht. Pater Oldcorne wordt het eerst opgehangen. Als broeder Ashley aan de beurt is, kust hij de voeten van zijn voorganger en met de strop al om de nek spreekt hij voor allen goed hoorbaar: “Ik ben een gelukkig mens dat ik in de voetstappen van mijn dierbare medebroeder, pater Oldcorne, kan stappen.”

Daarop duwt de beul hem van de ladder af… Dit vindt plaats op 7 april 1606.

Broeder Ashley en pater Oldcorne worden op 15 december 1929 door Paus Pius XI officieel zalig verklaard.

Bekijk alle portretten

Deel