Pierre Teilhard de Chardin sj (1881-1955)

Ik verlang u te zoeken

Lees verder

Ik verlang u te zoeken

Ik verlang u te zoeken

Ik heb U nodig, Heer. Want zonder U droogt mijn leven uit.

Ik wil U ontmoeten in het gebed, in Uw onmiskenbare aanwezigheid
gedurende die ogenblikken waar ik mij bevind tegenover de stilte, tegenover U.
Ik verlang U te zoeken!

Ik verlang U te ontmoeten wanneer U leven geeft aan de natuur die U hebt geschapen;
in de doorzichtigheid van de verre horizon van op een heuvel,
en in het diepe dal dat met zijn bladeren de verborgen hartslag afschermt van al zijn bewoners.
Ik heb er nood aan U te voelen rondom mij!

Ik verlang U te ontmoeten in uw sacramenten,
in het telkens weer ervaren van uw vergeving,
in het luisteren naar uw woord,
in het mysterie van uw dagelijkse radicale zelfgave.
Ik heb het nodig U te voelen binnen in mij!

Ik verlang ernaar U te ontmoeten in het gelaat van de mannen en de vrouwen,
in het samenleven met mijn medebroeders;
in de armoede van de behoeftige en in de liefde van mijn vrienden;
in de glimlach van een kind en in het lawaai van de mensenmassa.
Ik moet U zien!

Ik verlang U te ontmoeten in de armoede van mijn wezen,
in de talenten die U mij gegeven hebt,
in de verlangens en gevoelens die in mij stromen,
in mijn werken en rusten,
en, ooit, in de zwakte van mijn leven, wanneer ik nader kom
bij de deur van de ontmoeting met U, van aangezicht tot aangezicht.

Bid voor mij 

Bid voor mij opdat ik goed zou eindigen.
Dit is de genade der genaden –
vooral als men zich voorgenomen heeft,
hoe bescheiden dit ook was,
de anderen de weg aan te duiden.

Iedere minuut 

Mijn God,
Geef dat Gij mij iedere minuut
zo vindt, als Gij mij begeert.

Geef dat gij mij iedere dag daar vindt
waar Gij mij verwacht,
in mijn innerlijk en mijn uiterlijk,
in mijn activiteit en mijn passiviteit,
opdat ik U geheel behage.

En laat mij deze dubbele draad
van mijn leven niet verbreken.

Ochtendgebed 

Heer, in de stilte van deze ontluikende morgen
verzoek ik om vrede, wijsheid en kracht.

Ik wil vandaag de wereld zien met liefdevolle ogen,
geduldig zijn, begrijpend, wijs en zacht.
Zonder te oordelen naar de schijn,
uw kinderen te zien zoals U zelf ze ziet,
en zo alleen het goede in ieder te zoeken.

Leg in mijn handen, Heer, één klomp geluk,
dan zal ik die in duizend stukken breken,
en ieder stuk zal van uw liefde spreken
als ik ze uitdeel, ieder mens een stuk.
Als alles dan zal weggegeven zijn,
zal ik mijn lege handen in de uwe leggen,
en dan heb ik niets anders meer te zeggen
dan dat ik zoek naar U; de rest is schijn.

Sluit mijn ogen voor laster,
behoed mijn tong voor kwaadsprekerij,
dat alleen goede vruchten mij bezielen,
gewillig en blij wil ik leven,
zodat al wie mij nadert,
uw aanwezigheid aanvoele.

Bekleed mij met uw schoonheid, Heer,
en geef dat ik gedurende de ganse dag
U openbaren mag.
Wanneer mijn lichaam, en nog veel meer
mijn geest de slijtage van de ouderdom zullen
gaan vertonen.

Wanneer zich van buitenaf op
mij zal werpen of in mij zal ontstaan het kwaad
dat mij vermindert of wegvoert,
in de smartelijke minuut waarin ik mij plotseling
bewust zal worden dat ik ziek of oud word.

Op dat laatste moment vooral
waarop ik zal voelen dat ik aan mezelf ontsnap,
volkomen passief
in de handen van grote onbekende krachten
die mij gevormd hebben –
vergun mij, in al die donkere uren,
mijn God, te begrijpen dat Gij het zijt
(mits mijn geloof groot genoeg is)
die de vezels van mijn zelfstandigheid uiteenbuigt
om tot in het merg van mijn wezen
door te dringen,
om mij in U op te nemen.

Redding 

Als iets me in het leven heeft gered
dan was het de stem die tot mij sprak
vanuit het evangelie,
in het diepst van de nacht:
‘Ik ben het, wees maar niet bang’.

Verzet je niet 

Verzet je niet tegen het lijden.
Tracht je ogen te sluiten
en je er aan over te geven
als aan een grote bezielende kracht
die je liefdevol opneemt.

Dit is geen houding van zwakheid,
dit is ook niet bespottelijk.

Het is de enige houding die het helder ziet,
de enige houding waarbij
je niet voor de gek wordt gehouden.

De levensgeschiedenisssen van heiligen,
men kan wel zeggen van alle mensen
die buiten de gewone maat vallen
door hun inzicht of hun goedheid
komen allen in één punt overeen:
heel vaak zien we deze mensen
te voorschijn komen uit een beproeving,
als groter geworden,
eer geharde, vernieuwde mensen,
terwijl je zou denken
dat ze er kleiner van werden
of voor altijd kapot geslagen.

Gebed bij het oud worden

Eerst heb ik U mogen ontdekken, God, als

“Degene die mij te boven gaat.”
Geef dat, wanneer mijn uur gekomen is,
ik U herkennen mag
in de gedaantes van machten die vreemd en vijandig
uit lijken te zijn op mijn vernietiging.

Wanneer mijn lichaam tekenen van slijtage gaat vertonen
– en meer nog als mijn geest dat doet –

wanneer de ziekte die mij verzwakken zal of doen bezwijken
me aanvalt of van binnen groeit,

wanneer dat pijnlijke moment zal komen waarop ik plotseling weet
dat ik ziek ben of oud,

en vooral op dat laatste ogenblik
wanneer ik voel dat ik alles los moet laten
me overgeven in de handen van de onbekende machten
die mij ooit hebben gemaakt,

in al die donkere uren,

geef mij dan te verstaan, mijn God,
– als mijn geloof tenminste groot genoeg is –
dat U het bent
die mijn vezels rauw en pijnlijk bloot legt
om door te dringen tot het merg, mijn wezen,
om mij te halen en te dragen
ik in U.

uit: Le Milieu Divin (1957), blz. 95
vertaling Jan Stuyt SJ