Te veel materiële zorgen om tot gebed te komen

Emmanuel Goudinho sj, een medebroeder uit Portugal, kloeg er bij Ignatius over dat de materiële zorgen die zijn taak meebracht het hem moeilijk maakten God in het gebed te ontmoeten. Ignatius antwoordt :

Lees verder

Emmanuel Goudinho sj, een medebroeder uit Portugal, kloeg er bij Ignatius over dat de materiële zorgen die zijn taak meebracht het hem moeilijk maakten God in het gebed te ontmoeten. Ignatius antwoordt :

Ik heb je brief ontvangen, zeer geliefde broeder in de Heer (…).

De zorg voor tijdelijke zaken, kan zeker, op een bepaalde manier althans, ervaren worden als een bezigheid die tot verstrooiing leidt. En dat kan het effectief ook zijn. En toch twijfel ik er niet aan dat de heiligheid van jouw intentie, waardoor al wat je doet afgestemd blijft op de glorie van God, deze zorg tot een geestelijk gebeuren maakt dat de onmetelijke goedheid van God heel welgevallig is.

Verstrooidheden die wij verdragen om Hem beter te dienen en om ons te schikken naar zijn heilige wil, zoals de gehoorzaamheid ons die te kennen geeft, kunnen niet alleen dezelfde waarde hebben als de vereniging met God en als de ingetogenheid van een voortdurende contemplatie; neen, zij kunnen God nog meer behagen, omdat zij voortvloeien uit een liefde die sterker is en vuriger. Moge het deze liefde zijn die God, onze Schepper en Heer, in jouw hart bewaart en steeds verder laat groeien, zoals ook in het hart van elkeen.

We mogen dan terecht om het even welk werk, waarin deze liefde beoefend wordt ter ere van God, beschouwen als hoogst heilig en als voor ons weggelegd, vooral als het gaat om een taak die ons werd toevertrouwd volgens de onfeilbare regel van de gehoorzaamheid aan onze oversten.

Deze ‘dubbele geest’ waar je, zoals je zegt, nood aan hebt, moge je overvloedig meegedeeld worden door Hem die hem ook aan Elisea schonk (2 Kon 2:9-10). Zelf zal ik niet nalaten die voor jou te verlangen en te vragen aan de goddelijke barmhartigheid.

En toch, mocht je, met enkel de grotere eer van God onze Heer voor ogen, van oordeel zijn dat, ook in de ogen van God, deze taak voor jou niet past, spreek er dan over met je oversten. Zij zullen de nodige maatregelen treffen, en ik, die je diep in mijn hart draag, zal niet nalaten je van hieruit te helpen.

Moge Christus onze Heer ons allen bijstaan met zijn volmaakte genade opdat wij ons steeds openhouden voor zijn allerheiligste wil, en deze ook ten einde toe volbrengen.

Ignatius