Protocol voorkomen en melden misbruik

 

Lees verder
Protocol voorkomen misbruik 1

 

De jezuïeten in de lage landen hebben een protocol uitgewerkt om misbruik te voorkomen. Hier leest u een samenvatting van die tekst.

Wat u kunt doen als u misbruik wilt melden:

 

1. U kunt wanneer er sprake is van een strafbaar feit altijd een aanklacht indienen bij justitie via de gewone route, dat wil zeggen: melden bij de politie.

2. In geval van misbruik van een minderjarige of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag kan de betrokkene (of ouders/voogd) een klacht indienen. Voor Nederland is het adres Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag van de R.K.Kerk. Voor Vlaanderen is het adres: info.misbruik@kerknet.be of Unie Religieuzen van Vlaanderen aanspreekpuntmisbruik.urv@kerknet.be. Voor Vlaanderen vindt u op deze website aanvullende informatie.

3. In alle gevallen van laakbaar gedrag binnen het pastoraat, dus ook waar dit volwassenen betreft, kunt u bij deze adressen een klacht indienen.

4. Wanneer u een klacht heeft over het gedrag van een jezuïet of van een medewerker van de jezuïeten kunt u contact opnemen met de Regionale Overste: pater Marc Desmet sj, Regio ELC van de jezuïeten, Prinsstraat 17, B 2000 Antwerpen, e-mail: regsup.elc@jezuieten.org

5. Ook als u een klacht heeft met betrekking tot een jezuïet die overleden is kunt u contact opnemen met de Regionale Overste.