Archieven

 

Lees verder
Archieven 2

 

Archief van de Nederlandse jezuïeten

Archivaris: Pater M. Lindeijer sj

Het archief van de Nederlandse jezuïeten is in 2016 verhuisd naar het KADOC in Leuven. Het wordt opgeslagen en bewaard naast de archieven van de Vlaamse en Waalse jezuïeten in Kadoc en is op dezelfde wijze te raadplegen als hieronder beschreven is voor het archief van de Vlaamse jezuïeten.

Contactadres

archives.jesuits.flanders@jesuits.net of jo.luyten@kuleuven.be.

U kunt het formulier voor de Vlaamse archieven (zie hieronder) ook gebruiken voor aanvragen voor het consulteren van het archief van de Waalse of van de Nederlandse jezuïeten.

Archief van de Vlaamse jezuïeten

Het archief van de Vlaamse jezuïeten is in 2011 in bewaring gegeven bij het KADOC – KU Leuven. Diverse ruime bestanden, samen goed voor 320 strekkende meter archief, geven een zicht op de rijke geschiedenis van de Vlaamse jezuïeten. 

1. Adresgegevens

U kan ons voor al uw vragen en afspraken bereiken via de volgende contactgegevens:

p.a. KADOC-KU Leuven
Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving
Jo Luyten
Vlamingenstraat 39
B-3000 Leuven

Tel. 0032 (0)16/32.35.00

e-mail: archives.jesuits.flanders@jesuits.net of jo.luyten@kuleuven.be

2. Openingsuren van de leeszaal

Zie http://kadoc.kuleuven.be/nl/lz/index.php

3. Raadpleging

Bij uw eerste bezoek aan het ABSE wordt u gevraagd een formulier in te vullen. Hierin omschrijft u uw onderzoeksonderwerp, liefst zo concreet mogelijk. Deze gegevens stellen ons in staat u zo goed mogelijk te helpen. Bij de start van een nieuw onderzoek moet u deze gegevens actualiseren. Eenmaal het formulier ondertekend is, bent u ingeschreven. U verbindt er zich dan toe de afspraken uit het leeszaalreglement na te komen.

De raadpleging van zowel de archief- als de bibliotheekcollectie is gratis. De bibliotheekcollectie is vrij toegankelijk. U kan de publicaties zonder verdere formaliteiten aanvragen en inzien. Er kan echter niet worden ontleend. Voor raadpleging van het archief daarentegen is een toelating van de Vlaamse jezuïetenprovincie vereist. Hiertoe vult u online een in, waarin u de concrete nummers van de dossiers die u wenst te raadplegen opsomt. Mail het verzoekformulier vervolgens door. Gelieve er dus rekening mee te houden dat het archief niet meteen geraadpleegd kan worden bij het indienen van uw aanvraag. Archivalia jonger dan dertig jaar zijn niet toegankelijk, tenzij de Vlaamse jezuïetenprovincie uitdrukkelijk anders beslist. Wegens de slechte materiële toestand of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen bepaalde stukken eveneens niet geraadpleegd worden.

Zodra de toelating in orde is en de stukken beschikbaar zijn voor raadpleging in de leeszaal wordt u verwittigd via e-mail.

Bij elke raadpleging in de leeszaal vult u een aanvraagformulier in , waarop u de gewenste nummers aanduidt. Voor nummers die niet op elkaar volgen, vult u telkens een nieuw aanvraagformulier in. U kan de aangevraagde documenten enkele dagen reserveren. Gereserveerde stukken die na drie weken niet opnieuw zijn geraadpleegd, worden weer opgeborgen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

4. Reproductie

KADOC-KU Leuven is een bewaarinstelling. De goede conservering van de documenten is daarom één van de eerste zorgen van de instelling. Beschadiging van de stukken moet tot elke prijs vermeden worden. Vandaar dat reproductie slechts in beperkte mate wordt toegestaan.

In het algemeen gelden voor reproductie dezelfde beperkende modaliteiten als voor de raadpleging. Bij elke aanvraag, ook van bibliotheekmateriaal, moet u de goedkeuring vragen aan de archivaris, die het recht heeft reproductie te weigeren wegens de (precaire) toestand van de documentatie. Archiefstukken en audiovisuele documentatie mogen slechts worden gereproduceerd na schriftelijke toestemming van de Vlaamse jezuïetenprovincie en na gemotiveerde aanvraag bij de archivaris. Hiertoe vult u een in.

Om preservatieredenen worden er geen fotokopieën gemaakt uit publicaties en slechts bij uitzondering uit archiefbundels. Wel mogen er gratis werkrepro’s worden gemaakt met een persoonlijke digitale camera. Indien u kwalitatieve repro’s wenst, kunt u die bestellen bij de leeszaalmedewerkers. Die worden uitgevoerd met professionele scanapparatuur, normaal binnen de termijn van drie werkdagen. Voor de reproductie van stukken gelden de volgende tarieven.

5. Inventaris Archief Vlaamse Jezuïeten

De inventaris van het archief van de Vlaamse provincie van de Sociëteit van Jezus is raadpleegbaar middels de archiefdatabank van KADOC – KU Leuven.

Zie www.lias.be

Lees meer over Archieven