Ignatiaanse spiritualiteit

God liefhebben en dienen in alle dingen

Ignatiaanse spiritualiteit 1

God liefhebben en dienen in alle dingen

Ignatiaanse spiritualiteit: “God vinden in alles”

Het levensverhaal van Ignatius van Loyola blijft onbegrijpelijk zonder de erkenning van de sterke invloed van Gods nabijheid op dit mensenleven. Talloze keren ervaart Ignatius, hoe God op hem inwerkt, hem intense ervaringen geeft van Zijn leven en hem weghaalt uit vervreemding en levensverachting. Hij vertelt zelf, hoe hij eens bij een rivier zat ” en hem de ogen van het verstand begonnen open te gaan. Niet dat hij een visioen zag, maar hij kreeg inzicht in vele dingen en verwierf veel kennis, zowel op het terrein van het geestelijke als inzake geloof en wetenschap. Dat ging met een zo sterke verlichting gepaard, dat hem alle dingen nieuw schenen.” [Het verhaal van de pelgrim, 30]

Vertrouwelijkheid

De ignatiaanse spiritualiteit wordt sterk bepaald door het thema van ‘God zoeken en vinden in alle dingen’. De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God. Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met Hem. Dit inzicht groeide vanuit een grote ‘vertrouwelijkheid met God’, met wie de mens verkeert ‘zoals een vriend met een vriend’. [Geestelijke Oefeningen, 54]

Gods nabijheid

In Ignatius’ visie worden mensen geroepen om ‘contemplatief’ te zijn in hun handelen, dat wil zeggen ‘beschouwend’, meditatief. De activiteiten die de mens ontplooit, zouden hem voortdurend tot inkeer moeten brengen. De reflectie op de diepere betekenis van zijn handelen brengt hem vervolgens weer tot weloverwogen actie. Zo zou heel het doen en laten van mensen doortrokken moeten zijn van de goddelijke oorsprong ervan, elk moment, zodat Gods nabijheid een vanzelfsprekendheid wordt.

Steeds beter

Ignatius’ devies dat alles gedaan moet worden ’tot grotere eer van God’ geeft zijn voorkeur aan voor groei, voor procesmatig handelen: er is altijd meer mogelijk, grotere diepte, intenser liefde, vollediger overgave aan God. Het hoogste zul je nooit bereiken, maar je kunt wel vooruitgaan en een steeds beter dienaar worden van God.

Het gaat daarbij niet om prestaties door grote wilskracht, maar om een manier van leven die uitdrukking geeft aan het verlangen en de wil om open te staan voor de invloed van Gods geest op het menselijk handelen. Gebed en leven raken en voeden elkaar dan voortdurend.

Schijf je in voor onze nieuwsbrief


In deze video worden enkele fundamentals van de ignatiaanse spiritualiteit uitgezet door specialisten en ervaringsdeskundigen


Gregory Brenninkmeijer sj over het eigene van de ignatiaanse spiritualiteit.

Lees meer over Ignatiaanse spiritualiteit
De Geestelijke Oefeningen

De ruggengraat van de ignatiaanse spiritualiteit

Video’s over ignatiaanse spiritualiteit

Gesprekken met Nikolaas Sintobin sj

Ignatiaanse spiritualiteit en het protestantisme

Jezuïet Bastiaan van Rooijen groeide op in een protestants gezin.

Een videoreeks

Gregory Brenninkmeijer sj over ignatiaanse spiritualiteit

Ignatiaanse spiritualiteit in elf podcasts

Audioboek 'Leven met Ignatius'